Adatvédelem

Jogi nyilatkozat és adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy www.cosmedshop.hu oldalra látogatott. Jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek elfogadását jelenti még azon eset is, amennyiben Ön nem regisztrált igénybe vevője a CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (”Szolgáltató”, ”CosMed Kft.”) által üzemeltetett www.cosmedshop.hu domain alatti internetes felületen (”Honlap”) keresztül nyújtott szolgáltatásnak (”Szolgáltatás”).A Honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek (továbbiakban: a “Használati Feltételek”), valamint a honlapon elérhető adatvédelmi szabályzat (“Adatvédelmi Szabályzat”), regisztrált igénybe vevő esetén az Általános Szerződési Feltételekben, Felhasználói Kézikönyvben foglaltak az irányadóak, amelyeket Ön a Honlap használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, hogy azonnal hagyja el a Honlapot és hagyjon fel annak használatával. A Honlap látogatására és használatára, úgyszintén a Honlapon lévő információk felhasználására, a Honlapról elérhető linkekre a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A CosMed Kft. bármely, a Honlap használata során, valamint az Ügyfél hozzájárulása során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel, figyelemmel az adatvédelmi szabályzat (”Adatvédelmi Szabályzat”) rendelkezéseire. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, valamint akár postai, akár email útján visszajuttatja az CosMed Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az CosMed Kft. az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A CosMed Kft. az ügyfelei személyére, megadott személyes adataira, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára kizárólag a törvényben, az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben továbbítjuk, erről minden esetben Ön is tudomással bír. Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak valamint az Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeljük. A Honlap használata során az Ügyfél további funkciókat is elérhet, amely járhat további személyes adatok megadásával, kezelésével, ezen adatok kezelésére is a Szolgáltató jelen Adatvédelmi Tájékoztatója, valamint az Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja

A Társaság személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása alapján kezel. Az Ügyfél hozzájárulásán alapuló adatkezelés, az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fent, időtartama – az adatkezelés céljától függő – de maximális a Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony megszűnését követő 5. (ötödik) év vége. Az Adatkezelő személyes adatokat elsődlegesen az Ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. Az Ügyfél a hozzájárulását megadhatja:

 • a Társaság által átvállalt szolgáltatás nyújtása vonatkozásában;

 • elektronikus és információs csatornákon;

 • külön nyilatkozatban.

Az adatkezelő személye

Az Adatkezelő adatai:

 • Adatkezelő neve: CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Adatkezelő székhelye: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 131/C.

 • Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-73760/2014

 • Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06 23 560 041

 • Adatkezelő fax száma: 06 23 560 042

 • Adatkezelő e-mailcíme: info@cosmedshop.hu

 • Adatkezelő internetes elérhetősége: www.cosmedshop.hu

Az adatkezelés célja

Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az által a cél elérésére alkalmas.

Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés

Az Adatkezelő az Ügyfelek / érintettek személyes adatait az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:

 • A közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);

 • megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;

 • megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy az Ügyfél / érintett ahhoz hozzájáruljon.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szerződés megkötésének feltételéül.

Tájékoztatjuk, hogy Ön kérheti a Szolgáltató tudomására hozott adat helyesbítését, valamint a zárolását, törlését, illetve jogában áll tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatok kezelésének tényéről és minőségéről. Jogellenesnek vélt adatkezelés esetén a Szolgáltatóhoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint a 2011. évi CXII. számú törvény alapján az adatkezelő székhelye, illetve az érintett személy lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti megyei bírósághoz fordulhat. A Szolgáltató a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét kizárja.

SZERZŐI JOG / VÉDJEGYEK / SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett – szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag a Virtuális nyomtató és a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) a Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a CosMed Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat – az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően – többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A Honlapról történő letöltést a CosMed Kft. a következő esetekben engedélyezi:

 • (i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett

 • (ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe

 • (iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.

Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a CosMed Kft-től a Honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlapját a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: info@cosmedshop.hu.

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Honlap tartalmához való hozzáférésre és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot.

A Honlapon található egyes megjelöléseken a CosMed Kft-nek védjegyoltalma áll fenn. E Honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a védjegy használatát, kivéve, ha erre a CosMed Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A védjegyeket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését a CosMed Kft. írásban jóváhagyja. A védjegy használatából eredő üzleti jóhírnév a CosMed Kft.-t illeti.

Honlapunk elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a “tükröztetés” (mirroring) útján történő többszörözést is. A Honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a CosMed Kft.-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegyjogi rendelkezést vagy bármely harmadik személynek jogait sérti

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A CosMed Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG – KIZÁRÁS

A jogszabály által előírt rendelkezések betartásán túlmenően nem szavatolunk azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom pontos, teljes, hasznos, időszerű, vagy megbízható; nem felelünk a használóhoz továbbított tartalom valóságáért, pontosságért, vagy teljességéért, továbbá a tartalom hibáiért, hiányaiért, a benne levő tévedésekért. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az adat- vagy információtovábbítás bármely okból történő megszakadásáért sem. Honlapon található bármely vélemény, tanács vagy más tartalmi elem helyénvalóságát, teljességét és hasznosságát. A Honlapon található információk tájékoztató jellegűek.

CosMed Kft. kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére, figyelemmel az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakra. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán az Igénybe vevők, látogatók téves rendszerüzeneteket kapnak státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Nem állunk helyt a Honlap hibamentes, és folyamatos működéséért, valamint esetlegesen tartalmat károsító hibáktól, tekintettel az Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezésekre. Ha a Honlap használata azzal az eredménnyel jár, hogy adatokat vagy eszközöket kell javítani vagy kicserélni, ezen javítások vagy kicserélés költségeiért nem vállalunk felelősséget.

A Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom a feltöltés időpontjának készültségi fokán áll, a tartalom sem minőségi, sem egyéb kellékeiért felelősséget nem vállalunk. Kizárjuk a felelősséget az üzleti hasznosíthatóságért, és azért, ha a Honlapra nem általunk feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne, továbbá – a jogszabályok által megengedett körben – kizárjuk a felelősséget azért, ha a Honlap és a Honlapra feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne.

Kizárjuk a felelősséget különösen a harmadik személyek magatartásából (pl. a Honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. Kizárjuk a felelősséget a harmadik fél által feltöltött tartalmakért. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a számítógépes eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. Nem vállalunk felelősséget azért sem, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével.

Nem vállalunk felelősséget a Honlap és a tartalom használatából vagy a használat meghiúsulásából eredő semmilyen kárért, így többek között az előre nem látható károkért, a következmény- károkért, ideértve az elmaradt hasznot, az adatvesztésből, vagy a szolgáltatás megszakadásából eredő károkat, még abban az esetben sem, ha kifejezetten felhívták a figyelmünket az ilyen károk bekövetkezésének a veszélyére.

Egyes államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség korlátozását vagy kizárását; ebben az esetben a szavatosság és a felelősség kizárására vonatkozó fenti szabályok Önre nem vonatkoznak. Ezen államokban a felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott.

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap használatával

KÜLSŐ HONLAPOK

A Honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjára (“Külső Honlapok”) mutató linkeket. E linkek csupán az Ön kényelmét szolgálják, a Külső Honlapok tartalmát mi nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá. A Külső Honlapokat más személyek fejlesztik, és határozzák meg azok tartalmát. Amennyiben bármilyen aggálya van a Külső Honlap tartalmával, az azokra mutató linkekkel kapcsolatban, kérem lépjen kapcsolatba az adott Külső Honlap fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelünk semmilyen, link útján kapcsolt Külső Honlap tartalmáért, és nem teszünk semmilyen helytállásra vonatkozó nyilatkozatot a Külső Honlap tartalmával vagy bármely oda feltöltött anyag valósághű, pontos voltával kapcsolatban. Fájlok bármely honlapról történő letöltésekor kérjük, legyen elővigyázatos és védje számítógépét a vírusoktól vagy más fertőző programoktól. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön Külső Honlapokhoz vezető linkekre kattint, azt saját felelősségére teszi.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK BETARTÁSA KÜLFÖLDRŐL TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT ESETÉN

Honlapunkat a www.cosmedshop.hu domain név alatt, azaz a .hu alá bejegyzett domain név alatt működtetjük, és a Honlap Magyarország területére irányul. Tájékoztatjuk, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a Honlapra feltöltött tartalom letölthető, látogatható, vagy a használatra alkalmas Magyarországon kívül is. Amennyiben Ön a Honlapot Magyarországon kívülről látogatja, tájékoztatjuk, hogy azt saját felelősségére teszi. Függetlenül attól, hogy Ön a Honlapunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja, Önt terheli annak felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a Honlapot az Önre irányadó jogrendszer szabályaival összhangban használja.

A HONLAP LÁTOGATÁSÁNAK KORLÁTJAI

A Honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rá alkalmazandó jogszabályok a Honlap látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a Honlap látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a Honlap látogatásával.
A jelen Jogi Nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha a Honlappal, annak látogatásával vagy a jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

A SZÁMÍTÓGÉP MEREVLEMEZÉN AUTOMATIKUSAN ELHELYEZHETŐ INFORMÁCIÓ

A Honlapról történő letöltésekor kisméretű adatfájlokat (cookie) telepíthet a felhasználó, Igénybe vevő számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Ilyen esetekben a webszerverünk olyan nem személyes információkat rögzíthet, mint például a látogatásának napja és időpontja, meglátogatott oldalak, a mi Honlapunkra küldő weboldal címe, használt böngészőprogram (Internet Explorer, Firefox, GoogleChrome stb.), az operációs rendszerének a típusa (Windows, Mac OS), vagy az internetes hozzáférhetőségének a szolgáltatója.). Ha Ön nem regisztrálja magát a Honlapon, akkor az Önről gyűjtött információkat névtelenül fogjuk tartani. A legtöbb böngészővel lehetősége nyílik arra, hogy a cookie-kat törölje a számítógépéről, megakadályozza azok telepítését, illetve hogy figyelmeztetést kapjon, mielőtt a cookie tárolásra kerül az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasításait áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében. Felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy elhelyezésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljeskörű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy át kell állítani valamilyen biztonsági beállítását ahhoz, hogy a Honlapon lévő valamely információhoz hozzáférhessen.

KISKORÚAK VÉDELME

Gyermekek is használhatják Honlapunkat és igénybe vehetik szolgáltatásainkat szülői vagy törvényes képviselői felügyelet mellett. Felhívjuk a figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján kiskorú érvényes jognyilatkozatot bizonyos esetekben csak törvényes képviselője (szülője) beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tehet, bizonyos esetekben pedig a törvényes képviselő (szülő) jogosult a kiskorú helyett jognyilatkozatot tenni. A jelen Használati Feltételeket ebben az esetben a törvényes képviselő (szülő) köteles elfogadni. A személyes adatok megadásakor a szülő vagy törvényes képviselő tölti ki a bejelentkező nyilatkozatot.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen Használati Feltételekre Magyarország anyagi joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát a Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek alrészeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.

Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban „Szabályzat”)

 1. A Szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt adatvédelmi rendelkezéseket a hatályos adatvédelmi előírások, valamint az Infotv. rendelkezéseinek mindenben megfelelő módon dolgozta ki, az Igénybe vevők által megadott személyes, és egyéb adatokat bizalmasan, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 2. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti Adatkezelőnek minősül, az Igénybe vevő személyes adatainak kezelésére pedig az adatvédelmi nyilvántartásba történő felvételről szóló, a Hatóság által kiadott határozat alapján jogosult. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-73760/2014.

 3. A Szolgáltató a jelen Szabályzat szerinti szolgáltatásnyújtás során technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

 4. A Szolgáltató, az adatfeldolgozó, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett különösen védi a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen (adatbiztonság).

 5. A Honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a CosMed Kft. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés során az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek neve: SZÓRÁD ELŐD ev. WEBPOZITÍV (Székhely: 6000 Kecskemét, Daru utca 21., Adószám: 65694077-1-23, Engedélyező hatóság: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője).

 6. Az adatok tárolása magyarországi szerverhálózaton történik, azok harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra.

 7. A Honlap üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelés célja a Szolgáltatás jelen Szabályzat szerinti szerződésszerű nyújtása az Igénybe vevő részére az alábbiak szerint:

  • a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelheti az Igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet,

  • a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat;

  • a Szolgáltató – jelen pontban foglaltakon túlmenően – a Szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a Szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 1. Az adatkezelés minden esetben önkéntes, a Szolgáltató az Igénybe vevő személyes adatait kizárólag az általa megrendelt Szolgáltatás teljesítése céljából, az Igénybe vevő által adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használja fel. Az adatkezelés e célnak az adatkezelés minden szakaszában megfelel.

 2. Az Igénybe vevő által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Igénybe vevő Regisztrációja fennáll, illetve ameddig az Igénybe vevő kifejezetten írásban nem kéri a személyes adatnak nem minősülő adatai kezelésének megszüntetését.

 3. A Szolgáltató által végzett adatkezelés jogalapja az Igénybe vevő tájékozott hozzájárulása, amelyet az Igénybe vevő a Honlapon történő Regisztrációval, a regisztrációs feltételek, valamint Jogi Nyilatkozat és jelen Szabályzat elfogadásával ad meg.

 4. A Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben az Igénybe vevő személyes adatait olyan módon kívánja felhasználni, amely eltér a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, úgy előzetes e-mailen keresztül értesítést küld az Igénybe vevőknek, felajánlva azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e személyes adataik korábbiaktól eltérő kezeléséhez.

 5. A Szolgáltató a Regisztráció során az Igénybe vevőtől személyes, és egyéb adatok megadását kérheti, amelyek közül a kötelezően megadandó adatok: vezeték- és keresztnév, levelezési és számlázási cím, e-mail cím, jelszó, telefonszám; az Igénybe vevő választása szerint megadható adatok: fax szám.

 6. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Regisztráció során kizárólag olyan adatok megadását kéri az Igénybe vevőtől, amelyek a Szolgáltatás céljának megvalósulásához elengedhetetlenek és a cél elérésére alkalmasak.

 7. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő Regisztráció az Igénybe vevő személyes adatai – a Szolgáltató jelen pontban rögzített adatvédelmi előírásaival összhangban történő – kezeléséhez, valamint ingyenes tárolásához történő írásbeli hozzájárulásnak minősül.

 8. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon található rendszer működtetése során, a Honlapra történő belépéskor technikailag rögzítésre kerülnek az Igénybe vevő számítógépének azon adatai, amelyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (így különösen IP cím, használt böngészőprogram, látogatás pontos időpontja, időtartama). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Igénybe vevő külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. A jelen pontban körülírt adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 9. A Szolgáltató által kezelt adatokat főszabály szerint csak a Szolgáltató jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő közreműködői és munkavállalói ismerhetik meg, akiket vállalkozási-, és munkaszerződésük, valamint a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

 10. Az Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, amely kérelemre a Szolgáltató minden esetben köteles részletes tájékoztatást adni az Igénybe vevő általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A jelen pontban foglalt tájékoztatást a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton adja meg.

 11. A Szolgáltató által végzett adatkezeléssel érintetteknek a Szolgáltató H-2038 Sóskút,
  Petőfi Sándor u. 131/C. levelezési címére küldött levélben, illetve az
  info@cosmedshop.hu e-mail címen a Szolgáltatónál bármikor lehetőségük van az általa végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Infotv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

 12. Az Igénybe vevő bármikor kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését.

 13. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 14. A személyes adatot törölni kell

  • ha kezelése jogellenes,

  • ha az Igénybe vevő kéri,

  • az adatok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

  • azt a bíróság vagy a Hatóság (NAIH) elrendelte.

 15. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Igénybe vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Igénybe vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 16. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Igénybe vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Igénybe vevő jogos érdekét nem sérti.

 17. Ha a Szolgáltató az Igénybe vevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítás esetén a Szolgáltató a jelen pontban foglalt közlés útján tájékoztatja az Igénybe vevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 18. Az Igénybe vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

  • az Infotv.-ben meghatározott egyéb esetben.

 19. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 20. Amennyiben a Szolgáltató az Igénybe vevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve az adatfelvételt és az adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 21. Amennyiben az Igénybe vevő a Szolgáltató tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a tiltakozással kapcsolatos kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, az Igénybe vevő – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.